Flag Counter
Flag Counter
 

Temat : O Miasteczku Śl. i nie tylko w "GN", cz. 7

Kategoria :  6 II Rzeczpospolita       Data : 2019-10-02 15:21:45

Jubileusz pontyfikatu. Co dalej z wydalonymi Jezuitami z Hiszpanii? Zatarg chińsko - japoński. Rewolucja kulturalna w Bolszewii. O. Gamelli o stygmatyczce Neumann. Olbrzymie honorarium adwokackie.. Zaludnienie według powiatów. "Zalety" pracy w Bolszewii. Francuzi pragną armii międzynarodowej. Litewski zamach stanu w Kłajpedzie. Polska eksportuje parowozy. Jak i po co powstała Liga Narodów?

Mgr. Chiarlo. Dotychczasowy nuncjusz w Boliwii, mianowany został obecnie internuncjuszem w Ameryce Centralnej z tytułem nucjusza. Ks. arcybiskup Chiarlo przez szereg lat był audytorem nuncjatury w Warszawie.

Obchód 10-lecia pontyfikatu J. Św. Piusa XI w Warszawie. Dnia 23 stycznia br. zawiązał się Komitet Obchodu 10-lecia Pontyfikatu J. Św. Piusa XI. W skład komitetu weszli: Sekretarz Generalny Akcji Katolickiej, Komitet Fundacji dla sierot im. Piusa XI, Koło Księży Prefektów, oraz szereg wybitnych jednostek ze świata społecznego i artystycznego. Na przewodniczącego komitetu powołano ks. prałata dr L. Kalinowskiego. Komitet wyłonił dwie główne komisje: organizacyjną pod przewodnictwem p. prof. B. Rutkowskiego.

Program uroczystości przewidywał: Akademię główną w Ratuszu w dniu 14 lutego br., organizowaną dorocznym zwyczajem przez Komitet Fundacji dla sierot im. Piusa XI, oraz akademię w Filharmonii w dniu 20 lutego rb., urządzoną dla młodzieży szkół wyższych i średnich przez Koło Księży Prefektów, wreszcie szereg akademii na peryferiach Warszawy i w całej archidiecezji w czasie od 12 do 25 lutego br.

Protektorat nad całością uroczystości objął J. Em. ks. kardynał Al. Kakowski oraz J. Eksc. Księża biskupi Gall i Szlagowski.

Dar cesarza Etiopii dla Ojca św. W związku z pobytem następcy tronu Etiopii w Rzymie, oraz z przyjęciem jego na audiencji przez Ojca św. , cesarz przesłał papieżowi w darze wspaniały dywan wyrobu etiopskiego.

Po wydaleniu OO. Jezuitów z Hiszpanii. Zakon OO. Jezuitów w Hiszpanii posiada 5 prowincji i liczy około 3000 członków w ponad 299 domach zakonnych. Majątek tego zakonu przedstawia bardzo wielką wartość, głównie w kościołach, klasztorach i wielkich zakładach naukowych oraz wychowawczych. Kolegia OO. Jezuitów w Hiszpanii posiadają przeważnie nowoczesne wyposażenie, uznaje się także ich wysoki poziom naukowy. Ostatni rok szkolny rozpoczął się w tych zakładach normalnie, jak w latach ubiegłych. Po nadejściu jednak wiadomości o wydaleniu zakonu, znaczna część rodziców już wycofała swoje dzieci z tych zakładów. Wywołało to wielkie zaniepokojenie władz państwowych, dobrze zdające sobie sprawę z wielkiej szkody, jaką ponosi społeczeństwo i państwo z tego powodu.

założyciel zakonu

Jezuici - męski papieski zakon apostolski założony przez Ignacego Loyolę. Data założenia 1534 r - zatwierdzenia 1540. Pobrano z Domeny publicznej.

Wspaniały instytut OO. Jezuitów w Madrycie, „De Artes v Industrias” przeniesiony został przez nich z konieczności do Lowanium, z oczywistą dotkliwą stratą dla oświaty hiszpańskiej. Wielką instytucję o harakterze historycznym „Monumenta Historica Societatis Jesu” przenieśli OO. Jezuici do „Borgo Santo Spirito”, będącym jedną z eksterytorialnych części watykańskich w Rzymie.

Pozostałe w Hiszpanii archiwa zakonu przejdą do archiwów państwowych, co umożliwi ocalenie cennych zbiorów przed wandalizmem niepoczytalnego tłumu.

Otwarcie konferencji rozbrojeniowej. Dnia 2 lutego rb. odbyło się pierwsze posiedzenie Międzynarodowej Konferencji Rozbrojeniowej. Posiedzenie otworzył prezes tejże konferencji, min. Henderson. W wygłoszonym przemówieniu zwrócił on uwagę na znaczenie tejże konferencji. Zwłaszcza w obecnej chwili, kiedy rozgorzała walka zbrojna na Wschodzie. Na konferencję przybyło ponad 1000 delegatów i 400 dziennikarzy. Polską delegacją kierował minister August Zalewski.

Nowy bieg wypadków w zatargu chińsko-Japońskim. Wielkie poruszenie w ogólnej polityce świata spowodowało wylądowanie żołnierzy japońskich w Szanghaju i walki w tym mieście. W rezultacie poległo kilkuset żołnierzy, a tysiące zostało rannych. Część miasta została całkowicie spalona. Ogień wznieciły bomby lotnicze, zrzucone przez bojowe samoloty japońskie.

Żołnierze

Żołnierze japońscy w Szanghaju. Autor foto nieznany. Data utworzenia 1932 r., opublikowane zostało w 1932 r. Pobrano z Domeny publicznej. Wikimedia commons.

Po pierwszych bojowych potyczkach doszło do zawieszenia broni, lecz obydwie strony wykorzystują to zawieszenie do nowych przygotowań wojennych. Pod osłoną swych okrętów wojennych lądują coraz to nowe posiłki japońskie.

Żandarmeria

Autor foto nieznany, opublikowane zostało w 1932 r. Pobrano z Domeny publicznej. Wikimedia commons.

Państwa, które mają swoje koncesje w Szanghaju, jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki i Francja, złożyły przez swoich ambasadorów protest przeciwko posunięciom japońskim w Szanghaju.

W angielskim ministerstwie spraw zagranicznych odbyły się w związku z wydarzeniami na Wschodzie ważne narady.

Na froncie mandżurskim wojska japońskie zajęły miasto Charbin, przeciwko czemu zaprotestowały Sowiety. Wypadki na Wschodzie mogą sie przyczynić do nowych zawikłań w polityce ogólnoświatowej.

Poczta Polska w kryzysie. W roku ubiegłym liczba przesyłek listowych w Polsce zmniejszyła się o 22 miliony sztuk w stosunku do roku 1930.

Strajk tramwajarzy w Łodzi zakończony. Trwał on blisko 2 tygodnie. Przeważna część strajkujących powróciła do pracy na warunkach podyktowanych przez dyrekcję tramwajów.

Olbrzymie honorarjum adwokackie. Trzech adwokatów warszawskich, którzy występowali w procesie o zwrot dóbr po gen. Tyszkiewiczu otrzymali wynagrodzenie w wysokosci 1 i ½ miliona złotych.

Dobra te zostały skonfiskowane przez rząd rosyjski za udział hr . Tadeusza Tyszkiewicza w powstaniu 1831 roku. Najwyższy Sąd przyznał zwrot tychże dóbr obecnym spadkobiercom.

Najbardziej zaludnione w Polsce powiaty. Są nimi dwa powiaty w województwie śląskim: święto-chłowicki, gdzie na 1 km² przypada aż 2502,8 osób i katowicki (bez miasta) – 1356,9 osób. Na te olbrzymie wprost liczby składa się wysoki stopień uprzemysłowienia. Wielkość tych liczb uwydatnia się szczególnie przy ich porównaniu z innymi: np. w mieście Wilnie na 1 km ² przypada 1894,7 osób, a w Inowrocławiu zaledwie 1338,3.

Najbardziej zaludnionym powiatem województw centralnych, a zarazem trzecim w Polsce jest powiat będziński – 508,8 osób na 1 km kwadr,

Z pośród powiatów województw południowych na pierwsze miejsce wysuwają się powiaty wojewodztwa krakowskiego: wielicki – 233,4 osoby na 1 km², bialski- 218, 7 osób, krakowski (bez miasta) – 202,5 osób.

Do rzędu najsłabiej zaludnionych obszarów Polski należą cztery powiaty województwa poleskiego: Kamień Koszyrski 28,7 osób na 1 km², Kossowski – 23, 4, stoliński – 23,1, wreszcie łuniniecki, gdzie 1 km² zamieszkuje 19,1 osób.

Nocne pociągi tramwajowe. Na przestrzeni Król. Huta-Wielkie Hajduki-Katowice-Sosnowiec, począwszy od 1 lutego zostały wprowadzone na próbę co godzinę nocne kursy, za podwójną opłatą taryfy dziennej. Robotnicy korzystający z robotniczych kart tygodniowych nie płacą żadnych dodatków.

Bolszewicy budują nową kulturę. Bolszewicy twierdzą, że uszczęśliwią ludzkość, rozpoczynając erę nowej, wspaniałej kultury. Jak jednak wygląda rzeczywistość? Podajemy niniejszym nazwy kilku klasztorów i kościołów z datami ich założenia, które przez „kulturalnych bolszewików zostały zburzone”. Nazwy te i liczby zostały wykryte i podane do publicznej wiadomości z okazji pewnego wiecu, który odbył się w Kremlinie, a którego celem był protest przeciwko burzeniu pomników starodawnej kultury rosyjskiej:

Klasztor Czudow, założony w1365 roku.

Klasztor Wniebowstąpienia, założony w 1389 roku.

Klasztor Szymonow, założony w1370 roku.

Klasztor Wniebowzięcia i kaplica Iwersaja z 1669 roku.

Katedra w Kazaniu z 1630 roku.

Poza tym zburzono słynną katedrę Zbawiciela i Kościół św. Dziewicy.

Katedra Chrystusa Zbawiciela z 1903 r.

Katedra Chrystusa Zbawiciela z 1903 r. Autor: William H. Rau. Foto pochodzi z zasobów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych, oddziału Prints and Photograph division i jest dostępny pod nr coh. 3c 17006. Została utworzona około 1903 r. Pobrano z Domeny publicznej.

Komuniści zapominaja, że nie można budować nowej kultury, burząc starodawną. Trzeba zawsze oprzeć się na ramionach przeszłych pokoleń, trzeba zachować i pielęgnować tradycję. Inaczej zamiast kultury tworzy się barbarzyństwo.

moment zburzenia katedry

Foto obrazujące wysadzenie świątyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie w 1931 r. z rozkazu J. Stalina. Przesłany 13 maja 2010 r. Pobrano z Domeny publicznej. Wikimedia Commons.

Z burzenia tych przepięknych dzieł sztuki sakralnej raz jeszcze przekonujemy się, że w Rosji panuje obecnie ten, którego Göthe nazwał „der Geist, der alles verneint”, duch, który wszystkiemu zaprzecza, duch ciemności, duch niszczenia, Szatan.

kościół

Obecny wygląd odbudowanego soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie. Autor foto: Alvesgaspar - Praca własna. Data wykonania. 11 lipca 2011. CC BY-SA 3.0

Kościół wobec zła społecznego. Na zjeździe robotników chrześcijańskich w Aube wygłosił kardynał Lie′nart przemówienie na temat społecznego programu Kościoła. Opóźnieni zwolennicy liberalizmu usiłują wmawiać, że Kościół powinien się tymi sprawami, które związane są ze zbawieniem dusz oraz, że wychodząc poza te granice, sprzeniewierza się Kościół swej misji. Kardynał Lie′nart, zbijając to twierdzenie, wywodzi obszernie, dlaczego w ciągu ostatnich 40 lat sprawa społeczna stała się jedną z pierwszych trosk Kościoła. Wynika to stąd, że zło społeczne, wyzysk i nadużycia w dziedzinie gospodarczej, to zło, które Papież Leon XIII. nazywa niezasłużoną nędzą robotników, odebrało Kościołowi więcej robotników, aniżeli antyreligijne nauczanie w neutralnej szkole (francuskiej), oraz ruch masoński.

Śląsk w obronie Sakramentu małżeństwa. Śląsk nie przestaje protestować przeciw bezbożnemu projektowi prawa małżeńskiego. Nie ma już miejscowości, gdzieby nie odbył się wiec lub nie podpisano protestu energicznego przeciw projektowi. Ze stronnictw politycznych jedynie PPS i socjaliści niemieccy zdają się być przychylni projektowi, chociaż swej przychylności ze względu na wielką liczbę praktykujących katolików wśród swoich zwolenników nie bardzo na zewnątrz okazują. Zresztą stosunek posłów socjalistycznych do ogólnej liczby posłów w Sejmie Śląskim wynosi trzech na 48.

Za wyjątkiem kilku miejscowości, w których socjaliści na miesięcznych swych zebraniach omawiali projekt prawa małżeńskiego w sposób bardzo przychylny dla niego, nie odbyło się żadne większe zebranie, czy nawet wiec za projektem.

Organizacje wszelkiego rodzaju, począwszy od kulturalno oświatowych poprzez zawodowe ,aż do sportowych, w ogromnej liczbie złożyły swój protest przeciw projektowi, nie wspominając już o stowarzyszeniach, o charakterze wyznaniowym. Nie brak w protestach i kilkuset podpisów gmin politycznych. Więcej niż 100 kół miejscowych Związku Kresów Zachodnich. 142 placówki Powstańców Śląskich, ponad 120 kół Strzelca. Legionistów, „Ogniska” i innych mniejszych na Śląsku organizacji figuruje pod podpisami. „Sokół”, Halerczycy, Powstańcy Narodowi, Katolickie Towarzystwo Polek, nie tylko podpisały protest przez koła miejscowe, lecz i przez zarządy główne dzielnicy Śląskiej. Związki zawodowe fugurują w proteście z pokaźną liczbą 600 kół placówek. Stowarzyszeń innych jest 509. Liczby członków reprezentowanych przez powyższe organizacje trudno podać. Nie ulega jednak wątpliwości, ze przedstawiają one olbrzymią większość ludności Śląska. Z gazet w sposób przychylny zajmują się projektem oprócz socjalistycznego „Volkswille” – pisma o charakterze pornograficznym, po większej części importowane spoza Śląska.

Do wspomnianych protestów należy naturalnie doliczyć i stowarzyszenia kościelne i katolickie, które przedstawiają się w liczbie blisko 800 stowarzyszeń, a liczba ludności, jaką reprezentują, stanowi wedle obliczeń urzędowych związków i stowarzyszeń kościelnych diecezji katolickiej – 400 tys. katolików dorosłych.

O. Gemelli o stygmatyczce z Konnersreuth. Wedle doniesienia holenderskiego dziennika katolickiego „Maasbode”, odwiedzał ostatnio o. Gemelli, rektor uniwersytetu katolickiego w Mediolanie, w charakterze papieskiego delegata Teresę Neumann w Konnersreuth.

T. Neumann

Foto pobrano z "Dziennika gajowego Maruchy". Opublikowane w dniu 19.10. 2016. (środa). Teresa Neumann była członkiem Zakonu franciszkańskiego, dla świeckich, służebnica Boża. Prawdopodobnie był to III Zakon franciszkański.

O. Gemelli przed wstąpieniem do seminarium duchownego był znanym lekarzem i napisał szereg dzieł z dziedziny fizjologii i psychologii, co czyni go odpowiednim w powierzonej mu Przez Ojca św. misji.

Po dokładnych badaniach wydał o. Gemelli orzeczenie, z którego wynika, że u Teresy Neumann nie ma śladu histerii, a objawów, jakie u niej mają miejsce, w żadnym razie w naturalny sposób wytłumaczyć nie podobna.

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Framciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia, a w roku 1236 i do Krakowa w 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon św. Franciszka był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży.

Rozwijające sie dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon upadły w okresie międzywojennym lub zostały zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych, którzy ocaleli oraz wsparciu i życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres.

Odrodzenie III Zakonu, już jako franciszkańskiego Zakonu Świeckich, nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej blisko 27 lat (wtenczas, gdy to opisano) temu przez Ojca św. Pawła VI Reguły FZŚ. Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym: Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami Partykularnymi (KG 4,1).

Robotnicy o warunkach pracy w Bolszewii. „Lokal-Anzeiger” podaje opowiadanie robotników norweskich, którzy zwabieni ponętnymi propozycjami udali sie do pracy w Bolszewii, skąd z wielkim trudem udało im się uciec. Warunki pracy w tym kraju są – ich zdaniem – okropne i określić się dadzą jednym słowem :piekło. Ten sam dziennik przytacza również list niemieckiego komunisty, który sam udał sie do Bolszewii i innych do pracy tam werbował. Pisze on: „ nigdy nie zdołam przeprosić tych, których nieopatrznie namówiłem do wyjazdu do tego piekła. Obowiązkiem moim jest przestrzegać dziś was, byście nie słuchali tych, co jak ja kiedyś namawiałem was do wyjazdu.

Protest posłów baskijskich. Protest był skierowany przeciw wydaleniu zakonu Jezuitów. Posłowie baskijscy nadesłali do Ojca św. depeszę, zawierającą protest przeciwko wydaleniu zakonu Jezuitów z Hiszpanii. Stwierdziwszy, że najświetniejsze tradycje narodu baskijskiego związane są z imieniem św. Ignacego i św. Franciszka Ksawerego, wyrażają one nadzieję, że nastanie dzień, w którym stanie sie zadość sprawiedliwości. Ludność baskijska zaproponowała jednocześnie gościnę Ojcom Jezuitom, przyjmując ich w bardzo licznych przypadkach do grona swych rodzin w charakterze gości, bądź kapłanów i nauczycieli.

Relikwie św. Franciszka Ksawerego w Goa. Agencja Fides donosi o niezwykłej czci, jakiej doznały szczątki św. Franciszka Ksawerego w czasie wystawienia ich w kościele Dobrego Pasterza w Goa (Indie Portugalskie). Uroczystości z tym związane trwały, jak donosiliśmy, od 3. grudnia r. ub. i zakończone zostały w dniu 17. ub. m-ca solennym nabożeństwem, na którym był obecny jeneralny gubernator Indii. Mszę św. celebrował ks. arcybiskup Theotonio. Przed ponownym zamknięciem ciała Świętego do trumny komisja złożona z 5-ciu lekarzy badała relikwie i stwierdziła, że stan skóry martwego ciała nie uległ zmianie od 360 lat.

Policja a projekt ustawy małżeńskiej. W Ostrołęce posterunkowy p. Nieczek wtargnał, dnia 13. grudnia zeszłego roku, do sali parafialnej i dopytywał sie o listy protestujących przeciwko projektowi ustawy małżeńskiej, zapowiadając, że podpisów bez pozwolenia władzy zbierać nie wolno, bo może być źle - Skąd my to znamy, ze państwo o wszystkim decyduje, a głosił te idee m.in. Mussolini (za St. Michalkiewiczem), a także i inni „wodzowie”. Nie byli tej „przyjemności” pozbawieni obywatele w II RP, w której te „Złote myśli”, nie tylko głoszono , ale i wdrażano do praktyki.

Delegacja francuska domaga się utworzenia armii międzynarodowej.

pałac

Dyplomatycznym symbolem Genewy jest Pałac Narodów (Palais des Nations), który swoją nazwę zawdzięcza założonej w niej w 1920 roku Ligi Narodów.

Na konferencji rozbrojeniowej w Genewie delegacja francuska wystąpiła z następującym projektem: Liga Narodów otrzymuje własną flotę powietrzną, własną armię terytorialną i pełną kontrolę nad ciężkim uzbrojeniem wojskowym. W tym celu wszystkie państwa oddadzą pod władzę Ligi Narodów wszystkie samoloty ciężkiego typu. Wyznaczone zostaną kontygenty żołnierzy, którzy będą pod bezpośrednimi rozkazami Ligi Narodów, wreszcie przekażą Lidze Narodów wszystkie czołgi średnich i ciężkich typów, artylerię najcięższą i pancerniki wodne. Wniosek ten wywarł ogromne wrażenie w kołach politycznych.

flaga

Sztandar Ligi Narodów. Autor: Martin Grandjean. Data 1939 rok. Źródło: Archiwum Ligi Narodów. CC BY-SA 4.0

Dnia 24 października 1945 roku przemianowano Pałac Ligi Narodów na Organizację Stanów Zjednoczonych, ale nazwa pałacu pozostała niezmienna. Jest to druga pod względem wielkości siedziba ONZ, ustępując jedynie centrali w Nowym Jorku. Dwie pozostałe główne siedziby ONZ znajdują się w Wiedniu i Nairobi.

Liga Narodów rozpoczęła swoją działalność w 1920 roku, z siedzibą w Genewie. Utworzona została z inicjatywy prezydenta USA T.W. Wilsona (przewidywał jej utworzenie ostatni z czternastu punktów Wilsona, ogłoszonych w styczniu 1918 roku); statut Ligi Narodów nosił nazwę Paktu i został włączony jako część 1 do traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku. Głównym celem Ligi Narodów było zapewnienie pokoju, zapobieganie wojnom, rozwój współpracy międzynarodowej i inne szczytne cele.

Członkami pierwotnymi Ligi Narodów były 32 państwa (w tym Polska) i 5 dominiów oraz 13 państw zaproszonych do członkostwa w Lidze (wszyscy byli wymienieni w aneksie do Paktu); USA nie ratyfikowały go nigdy i nie były członkiem organizacji, chociaż delegat USA uczestniczył w obradach w charakterze obserwatora; ZSRR należał do Ligi Narodów w 1934-39, Niemcy zostały przyjęte w 1926 roku, wystąpiły w 1933 roku, także Japonia (1933 r.) i Włochy (1937 r.) zrezygnowały z członkostwa w organizacji, aby nie ograniczać się zobowiazaniami międzynarodowymi. (...).

Litwa dokonała zamachu stanu na Kłajpedę. W dniu 6 b.m. o godz. 6-tej rano do mieszkania prezydenta autonomicznego miasta Kłajpedy przybyło kilku oficerów litewskich, którzy aresztowali zaskoczonego i wywieźli. O godz. 11-tej gubernator litewski Merkis na posiedzeniu dyrektoriatu złożył oświadczenie o rozwiązaniu niezależnej władzy miasta Kłajpedy. W związku z tym rząd niemiecki wystosował do generalnego sekretariatu Ligi Narodów notę protestacyjną.

Połów ryb na polskim wybrzeżu . Wyniósł w styczniu 1069 ton. Z tego 275 ton dostarczono do wędzarń, 475 ton wywieziono do Gdańska, a 318 ton rozsprzedano na rynkach miejscowych. Ceny na ryby były niskie. Za kg świeżych ryb płacono: szproty 4 gr., flądry 50-80 gr., śledzie po 50 gr, węgorze 2 zł, łosoś 3 zł.

Polskie lokomotywy dla Zachodniej Afryki. W najbliższym czasie zawinie do Gdyni specjalny statek, który zabierze 12 polskich lokomotyw dla francuskiej Afryki Zachodniej. Statek będzie miał na pokładzie ładowniczym ułożone szyny kolejowe, na które wprowadzi się lokomotywy, które zostaną na nich umocowane.

Ważna konferencja o kolejowych połączeniach. Ma ona znaczenie międzynarodowe i odbędzie sie w Warszawie. Będą podczas jej trwania radzić nad usprawnieniem ruchu kolejowego pasażerskiego i bagażowego między Sowietami a państwami bałtyckimi i Europą Środkową poprzez Polskę. Na konferencję zjechali przedstawiciele kolei niemieckich, czechosłowackich, włoskich i polskich. Wyniki porozumienia mają zostać zastosowane w rozkładach kursów kolejowych już od 1 kwietnia br.

Sąd doraźny ogłosił pierwszy wyrok śmierci na Śląsku. W sprawie podwójnego morderstwa, dokonanego w Zawiści koło Tychów przez Klemensa Szkudłę. We wtorek, dnia 9 bm. sąd doraźny skazał mordercę na karę śmierci przez powieszenie. Uwzględniając jednak pewne okoliczności łagodzące obrona zwróciła się do prezydenta z prośbą o ułaskawienie. P. Prezydent przychylił się do prośby i zamienił kare śmierci na dożywotnie więzienie.

Wkrótce zbierze się ponownie sąd doraźny, aby wydać wyrok w sprawie morderstwa, jakiego dokonał w Paruszowicach, pow. Rybnik, niejaki Karol Zimnol, na swej narzeczonej, do której w nocy 3. bm. wypalił do niej z pistoletu przez okno w kuchni i zabił ją na miejscu.

Dwa groźne pożary. W nieczynnej fabryce sukna Gülchera i Sternnickela w Bielsku Białej wybuchł pożar, który od razu przeniósł się na sąsiednią fabrykę sukna Rabinowica. Pierwsza fabryka spłonęła doszczętnie. Spaliło się 100 maszyn tkackich i zapasy towarowe. Szkoda została oszacowana na 100 mln złotych.

W sobotę wieczorem wybuchł w elektrowni na terenie fabryki azotów w Chorzowie pożar, który nastąpił wskutek krótkiego spięcia w akumulatorach. Pożar zniszczył 2 akumulatory oraz 20 ton oliwy. Strażom pożarnym udało się źródło pożaru zlokalizować. Szkodę szacuje się na ½ miliona zł.

Katowice-Zawodzie. Z dniem 17 lutego Polska Liga przeciwalkoholowa w Katowicach rozpoczyna w roku bieżącym pierwszą serię wystaw przeciwalkoholowych. Pierwsza z nich zostanie wystawiona w Katowicach-Zawodziu w sali ratuszowej. Jej otwarcie odbędzie się w środę, dnia 17 lutego br., o god. 17:00. Na otwarcie zaprasza się wszystkich obywateli z Zawodzia i okolicy, którzy pragną zapoznać się z tą ważną sprawą społeczną, jaką jest zmaganie się z plagą pijaństwa.

Królewska Huta. (Pielgrzynka bezrobotnych). Dnia 16 stycznia 1932 roku Organizacja świetlicowa urządziła pielgrzymkę bezrobotnych do Panewnik. Brało w niej udział 800 bezrobotnych obojga płci. Przy dźwiękach orkiestry Skarboferm, wyruszono przez Hajduki do przeznaczonego celu. W Panewniku przy wspaniałym żłóbku sędziwy o. Alfons odprawił Mszę św., podczas której niemała liczba pielgrzymów przystąpiła do Komunii św. Po nabożeństwie przemówił do zebranych o. Bonaventura, i to w tak podniosłych i rzewnych słowach, że wzruszył ich do łez. Pielgrzymka stała się potężną manifestacją uczuć religijnych i narodowych, bezrobotnych naszego miasta.

Dziękuje się oo. Franciszkanom za troskliwą opiekę duchową, dyrekcji Skarboferm za bezpłatne oddanie orkiestry do dyspozycji, pp. Rzeźnikom za datki dla uczestników.

Odpowiedź Ojca św. na życzenia diecezji Śląskiej. Z Watykanu nadszedł telegram następującej tresci: Biskup Adamski, Katowice. Ojciec św. otrzymawszy przemiłe życzenia Wasze, Tobie, duchowieństwu i wiernym całym sercem błogosławi. ( - ) Kardynal Pacelli.

Po wydaleniu OO. Jezuitów z Hiszpanii. Z Hiszpanii donoszą o wizycie złożonej ministrowi sprawiedliwości przez nuncjusza Tedeschiniego w związku z notami watykańskimi w sprawie wydalenia zakonu Jezuitów z Hiszpanii. Minister Albernez zapewnił nuncjusza, że noty te zostaną przedłożone rządowi na najbliższym posiedzeniu rady ministrów. Dekret o wydaleniu OO. Jezuitów nie przyniósł młodej republice spodziewanego pokoju, wprost przeciwnie, rozpętał burzę i doprowadził do ostrego konfliktu między ludnością, a władzą państwową. Ludność w niektórych okręgach, szczególnie południowych i w Katalonii, bardzo nieprzychylnie odnosi się do tego dekretu.

Premier Mussolini u Ojca św. Prawie cały Rzym był w dniu 11 bm. pod znakiem wizyty Mussoliniego u Ojca św.. a odbyło się towarzystwie wielkiej świty, złożonej z całego sztabu współpracowników i w tym towarzystwie udał się wśród niezwykle uroczystych ceremonii do Watykanu. Na progu Watykanu powitał go mistrz ceremoniału, poczym Mussoloni wprowadzony został do wspaniałych komnat Ojca św. Rozmowa pomiędzy nimi prowadzona była w serdecznym tonie i trwała 1 godz, i 5 minut, poczym Mussolini przedstawił Ojcu św. wszystkich przybyłych członków swej świty, w skład której wchodzili: Minister Sprawiedliwości i Finansów, sekretarze stanu, przedstawiciele poselstwa włoskiego przy Watykanie oraz szef prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Bezpośrednio potem Ojciec św. udekorował Ministrów Spraw Sprawiedliwości i Finansów wysokim odznaczeniem – „Krzyżem watykańskim”. Mussolini w międzyczasie złożył wizytę sekretarzowi stanu Pacellemu, poczym wstąpił do Bazyliki św. Piotra, gdzie przed wielkim ołtarzem w skupieniu odmówił modlitwę. Następnie udał się wraz ze świtą do pałacu „Venetia”, gdzie rewizytował go sekretarz stanu kardynał Pacelli.

Ojciec św. w 70-ta rocznicę urodzin ks. kardynała Kakowskiego. Jak donieśliśmy w poprzednim wydaniu „Gościa...”, ks. kard. Kakowski obchodził 70-ta rocznicę swych urodzin. Do ogólnych życzeń dla solenizanta przyłączyl się i Ojciec św., składając mu trzykrotne serdeczne życzenia: Pierwsze osobiście na audiencji, drugie przez depeszę, trzecie przez podarowanie mu swej podobizny przez Mistrza Dworu, Msgr. Caccia Dominio, z piękną dedykacja następującej tresci: „Pius XI Papież Swemu konsekratorowi – w pełni sił – w pełni kwiatu jego roku 70-tym”. ( „Al suo comsekratore – nel pieno vigore – nel pieno fiore – del suo anno 70-o”. )

O ideologiczne podstawy w nowym ustroju szkolnictw w Polsce. Zarząd krakowskiego okręgu Stow. Chrześc. Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych na posiedzeniu, odbytym 7 bm., uchwalił jednomyslnie rezolucję, w której, nawiązując do dyskusji sejmowej i do przemówienia min. Jędrzejewicza o podstawach ideologii szkolnictwa polskiego, apeluje do swej reprezentacji parlamentarnej, by „ przy najbliższej dyskusji zastrzegła się imieniem nauczycielstwa katolickiego i stojących za nim olbrzymich katolickich sfer rodzicielskich, że dla nas, katolików, symbolem tego, co wzniosłe i piękne, były i pozostaną dwa święte i nad wszystko droższe pojęcia: Bóg i Ojczyzna! „.

Olbrzymia demonstracja w Meksyku. Ostatnie zarządzenie rządowe w dziedzinie wyznaniowej, zmierzające do ograniczenia liczby duchownych i kościołów w Meksyku, wywołały istną burzę protestów ze strony ludności w całym kraju. Już w pierwszych dniach pojawiło się około 60 tyś. protestów ze strony organizacji oraz indywidualnych osób przeciwko tym niegodnym dla kraju katolickiego zarządzeniom. Na czele ruchu, zmierzającego do zniesienia nowego prawa, stanął arcybiskup stolicy, Msgr. Diaz.

Uroczystości w Bazylice Watykańskiej. Odbyły się one dnia 12 bm. z okazji dziesięciolecia koronacji Ojca św. Piusa Xi. Mszę św. celebrował kardynał Locatelli. Obecnych było 22 kardynałów, wśród nich ks. kardynał Kakowski. Zgromadzeni wierni w liczbie około 35 tyś. zgotowali Ojcu św. przy jego ukazaniu się głośną owację. Na trybunach przeznaczonych dla korpusu dyplomatycznego, zajęła również miejsce małżonka premiera Mussoliniego wraz ze swoim bratankiem. Po nabożeństwie Ojciec św. wygłosił przed mikrofonem orędzie, a nstępnie odmówił pięć modlitw liturgicznych, w których wyznając nasze winy i prosząc o ich odpuszczenie, błagamy o pokój prawdziwy. Na zakończenie uroczystości Ojciec św. udzielił błogosławieństwa apostolskiego i odpustu zupełnego wszystkim obecnym.

Źródło: Periodyk „Gość Niedzielny” 1932 r. Ścieżka dostępu: ŚBC.Autor artykułu : Wybrał i zestawił Leonard
© Copyright Leonard Hajduk

Design www.bambynek.com